Obchodní podmínky


Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele a účastníka (dále jen "Děti") a jejich zákonných zástupců (dále jen "Rodiče"). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a těmito podmínkami.

POSKYTOVATEL

Ing. Zuzana Adamcová
IČ: 60209801
sídlo: U Jordánu 404, 250 70  Odolena Voda
zuzka@tvorinek.cz

(dále jen "Poskytovatel")

SLUŽBY

Poskytovatel poskytuje v rámci své činnosti pravidelnou zájmovou činnost ve formě kroužků pro děti a mládež.
Poskytovatel se zavazuje dodat smluvenou službu v kvalitě a rozsahu, kterou uvedl v podmínkách (informace na webu, propozice, letáky apod.).

VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní vztah vzniká odesláním elektronické přihlášky z www.tvorinek.cz. Na základě této přihlášky Rodič  obdrží e-mailem potvrzení o přijetí Dítěte do kroužku, informace o způsobech a termínech plateb a další potřebné informace.

ZPŮSOB ÚHRADY

Rodič provede úhradu za služby v termínu stanoveném Poskytovatelem převodem na účet, který bude Rodiči zaslán e-mailem spolu s potvrzením, že bylo dítě do kroužku přijato. Pokud o to Rodič požádá, vystaví Poskytovatel Rodiči doklad k platbě. V tomto případě bude Rodič požádán o zaslání údajů k vystavení dokladu k platbě. Při nezaplacení může Poskytovatel od smlouvy odstoupit a v takovém případě se smluvní vztah ruší od samého začátku.

PŘEKÁŽKY NA STRANĚ DÍTĚTE

V případě nemožnosti Dítěte účastnit se již probíhajícího kroužku nevzniká nárok na vrácení ceny. Poskytovatel se bude snažit poskytnout přiměřenou náhradu (např. formou lekcí zdarma anebo vrácení poměrné části zaplacené ceny) v případě dlouhodobých zdravotních problémů Dítěte a v dalších výjimečných případech.

PŘEKÁŽKY NA STRANĚ POSKYTOVATELE

Poskytovatel může stanovit minimální počet účastníků. Pokud počet účastníků nedosáhne této hranice, je Poskytovatel oprávněn kroužek zrušit. Smluvní vztah končí ke dni zrušení kroužku. Poskytovatel může zrušit kroužek i z jiných objektivních důvodů. O této skutečnosti neprodleně informuje Děti a Rodiče. Pokud Poskytovatel nebude moci v jejím průběhu dále kroužek vést a nelze za něj zajistit plnohodnotnou náhradu, může Poskytovatel zrušit kroužek. V těchto případech bude vrácena poměrná část zaplacené ceny, která se vypočte jako podíl uskutečněných lekcí a lekcí, které do ukončení kroužku zbývají.
Ve výjimečných případech musí Poskytovatel stanovený termín přizpůsobit například požadavkům školního rozvrhu. Pokud se tak stane, všechny přihlášené Poskytovatel osloví mailem a pokud nový temín nebude vyhovovat, vrátí cenu za neodchozené lekce.

VYŠŠÍ MOC

V případě zásahu vyšší moci nemá Poskytovatel vůči Dětem a Rodičům žádné povinnosti. Za vyšší moc se považuji války, občanské nepokoje, vyhlášení výjimečného stavu, živelné katastrofy a podobné situace. Za vyšší moc se dále považuje i omezení činnosti poskytovatele dané změnou legislativy.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů je upravena v samostatném dokumentu Ochrana osobních údajů.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky jsou platné a závazné. Změnu Obchodních podmínek lze uskutečnit pouze písemnou formou. Aktuální obchodní podmínky jsou dostupné na webu www.tvorinek.cz.

Tyto podmínky jsou platné od 20.6.2018